FAQ

  Algemene vragen

  • Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan een BHV training?

   De cursist moet fysiek in staat zijn de praktijkopdrachten uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reanimeren en het tillen van een brandblusser. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze customer support en wij helpen u graag verder. Telefoon: 070-3229090

  • Voor wie is de BHV training bedoeld?

   De BHV training is bedoeld voor mensen die het voortouw willen nemen bij calamiteiten op de werkvloer. Het is uiterst belangrijk dat u als BHV’er, bij calamiteiten, de regie kunt overnemen wanneer dit nodig is. BHV Basis is voor beginners. BHV Herhaling is bedoeld voor diegene die het BHV certificaat moeten verlengen. Daarnaast is het ook mogelijk om een BHV training met CCV certificering te halen.

  • Wat is het eindresultaat van de BHV training?

   Indien u geslaagd bent voor het online theorie examen, actief hebt deelgenomen aan de praktijkopdrachten tijdens de praktijkdag en de instructeur u competent heeft verklaard, ontvangt u het BHV certificaat. Met het BHV certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om bedrijfshulpverlening op de werkplek te kunnen uitvoeren.

  • Wat houdt de BHV training in?

   De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en een online theorie examen. Bij de BHV Basis bent u verplicht alle modules verplicht te doorlopen, de gemiddelde studietijd is ca. 3 uur. Bij de BHV Herhaling hoeft u slechts enkele modules te doorlopen, de gemiddelde studietijd is ca. 1,5 uur. U leert alles wat u moet weten over bedrijfshulpverlening. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u in uw e- learning gedeelte toegang tot het Bewijs van Deelname (bewijs dat u de online theorie gevolgd hebt en geslaagd bent voor het online theorie examen). Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. Dit bewijs print u en neemt u mee naar de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag wordt uw theoretische kennis getoetst en doet u actief mee aan de praktijkoefeningen. Indien u door de docent competent wordt bevonden, bent u geslaagd. Het BHV certificaat is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u regelmatig de praktijk oefent.

  • Hoe kan ik een BHV certificaat halen?

   Om in bezit te komen van het BHV certificaat is het behalen van het online theorie examen en het volgen van de praktijkdag een vereiste. Door de online BHV training te volgen, bereidt u zich goed voor op het theorie examen en de praktijkdag. De online training is 24 uur per dag beschikbaar. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en een online theorie examen. De gemiddelde studietijd is voor BHV Basis ca. 3 uur en voor BHV Herhaling ca. 1,5 uur. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u in uw e-learning gedeelte toegang tot het Bewijs van Deelname (bewijs dat u de online theorie gevolgd hebt en geslaagd bent voor het theorie examen). Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. Dit bewijs print u en neemt u mee naar de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag wordt uw theoretische kennis getoets en doet u actief mee aan de praktijkoefeningen. Indien u door de docent competent wordt bevonden, bent u geslaagd. Het BHV certificaat is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u regelmatig de praktijk oefent.

  • Wordt het BHV certificaat landelijk geregistreerd?

   Momenteel is er nog geen landelijke registratie.

  • Wie bewaakt de BHV richtlijn?

   In Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet (in deze Wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening). De training van PlusPort voldoet aan deze richtlijn.

  • Welk type BHV training moet ik doen?

   BHV Basis is bedoeld voor medewerkers die het voortouw gaan nemen bij calamiteiten op de werkvloer. Medewerkers die nooit eerder een BHV certificaat behaald hebben, raden wij aan de cursus BHV Basis te doen. De medewerker leert tijdens deze cursus op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. BHV Herhaling is bedoeld voor medewerkers die eerder al hun BHV Basis hebben behaald, maar waarvan het certificaat verlopen is. Het verschil tussen de cursus basis en de cursus herhaling is, bij de basis alle leermodules verplicht zijn, terwijl bij herhaling een deel van de modules verplicht zijn. Daarnaast is de inhoud van de praktijkdag BHV Basis wezenlijk anders dan de praktijkdag BHV Herhaling. EHBO/BHV voor chauffeurs is bedoeld voor beroepschauffeurs. Om beroepschauffeur te blijven, geldt de plicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als niet wordt voldaan aan deze nascholingsplicht, mag een chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Ten opzichte van de cursus BHV Herhaling is de praktijkdag van de EHBO/BHV voor chauffeurs CCV gecertificeerd en het programma is specifiek voor chauffeurs, waardoor de praktijkdag in aanmerking komt voor CCV registratie.

  • Hoe is BHV ontstaan?

   In 1994 is bij de invoering van de 3e fase van de Arbo-wet de verplichting ontstaan BHV’ers in de organisatie te hebben.

  • Waar staat BHV voor?

   Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). De BHV cursus bestaat uit twee basisonderdelen: theorie en praktijk. In het theoretische deel leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties en in het praktische deel gaat u dat ook echt oefenen. Bij BHVdirect leert u de theorie via internet. Daardoor heeft u alle kennis al doorlopen op het moment dat u de stof in de praktijk gaat brengen. Dat maakt de praktijkdag veel leuker en ontspannen. Daarnaast duurt de praktijk, omdat u geen theorie meer hoeft te doen, maximaal een dag.

   

  Vragen over wetgeving

  • Is BHV wettelijk verplicht?

   Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Voor sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt, maar als bijzondere gevaren aanwezig zijn, kan worden bepaald dat deze regel ook op hen van toepassing is. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Dit staat in de Arbo-wet, artikel 3-1e en 15. Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever ‘gezag’ heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners.

  • Zijn alle werknemers van een BHV gecertificeerd bedrijf verplicht om BHV te bezitten?

   Nee, in de regel is 1 BHV- er per 15 medewerkers voldoende.

  • Welk BHV certificaat heeft een ZZP-er nodig?

   Geen, pas als u werkgever wordt en minimaal 15 medewerkers in dienst heeft.

  • Kan BHV geëist worden?

   Ja. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

  • Hoeveel BHV-ers moet ik in mijn bedrijf hebben?

   Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV’ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV’ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen. Informeer bij onze adviseurs wat er voor uw organisatie georganiseerd dient te worden!

  • Moet een BHV cursus NIBHV erkend zijn?

   Volgens de Arbowet moet de organisatie BHV’ers aanstellen en bewijzen dat zij voldoende zijn geïnstrueerd. Dat kan met de digitale training in combinatie met de praktijkdag. Onze training wordt in samenwerking met de grote professionele BHV opleiders verzorgd. Chubb Fire & Security, BHV.NL en Trigion zijn onze partners voor praktijkdagen. De instructeurs zijn NIBHV gecertificeerd. U bent verzekerd van een goed product. Als u uw medewerkers via ons opleidt, krijgt u toegang tot onze standaard rapportagemodule waarmee u inzicht heeft in de resultaten van uw medewerkers. Daarnaast heeft u ook toegang tot certificatenbeheer zodat u altijd weet tot wanneer uw medewerkers gecertificeerd zijn en hen tijdig voor een BHV Herhaling kunt aanmelden.

  • Is EHBO nog steeds verplicht?

   EHBO is alleen verplicht als uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV’er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid biedt, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met een maatwerk opleiding of EHBO. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbo-wet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV’ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbo-wet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO’ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

  • Moet ik verplicht elk jaar op herhaling?

   Een BHV’er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV’er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste medische en technische inzichten toegepast. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbo-wet. Een jaarlijkse herhaling wordt door BHV.NL minimaal bevonden om over de benodigde kennis en vaardigheden te blijven beschikken als BHV’er. Daarom is de draagpas maximaal 1 jaar geldig.

  • Moet ik per vestiging een preventiemedewerker aanstellen?

   Iedere werkgever moet zich door voldoende deskundige preventiemedewerkers laten ondersteunen (Arbo-wet, artikel 13). Afhankelijk van de organisatie kan dit één preventiemedewerker zijn, maar om een goed preventiebeleid te voeren kan het ook nodig zijn om per vestiging een preventiemedewerker aan te stellen.

  • Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben?

   In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat u moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd. Het is wettelijk verplicht om alle aanwezigen te informeren over hoe te alarmeren en ontruimen.

   

  Vragen over de cursus

  • Waar kan ik een BHV praktijkdagen volgen?

   U kunt kiezen uit meer dan 50 plaatsen in Nederland. Alle plaatsen staan vermeld in de praktijkkalenders.

  • Welke BHV training kan ik volgen?

   Via BHV direct kunt u de volgende BHV trainingen volgen: BHV basis, BHV in de Zorg, Kinder BHV, BHV retail, Coördinator BHV, Ploegleider BHV en Hoofd BHV.

  • Wat houdt de BHV training in?

   Met de online BHV cursus bereidt u zich goed voor op uw taak als BHV-er. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en een online theorie examen. Bij de BHV Basis bent u verplicht alle modules verplicht te doorlopen, de gemiddelde studietijd is 3 uur. Bij de BHV Herhaling hoeft u slechts enkele modules te doorlopen, de gemiddelde studietijd is 1,5 uur. U leert alles wat u moet weten over bedrijfshulpverlening. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u in uw e- learning gedeelte toegang tot het Bewijs van Deelname (bewijs dat u de online theorie gevolgd hebt en geslaagd bent voor het online theorie examen). Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. Dit bewijs print u en neemt u mee naar de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag wordt uw theoretische kennis getoetst en doet u actief mee aan de praktijkoefeningen. Indien u door de docent competent wordt bevonden, bent u geslaagd. Het BHV certificaat is een jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat u regelmatig de praktijk oefent.

  • In welke talen is de BHV training beschikbaar?

   De BHV training is in het Nederlands, de voertaal tijdens de praktijkdagen is Nederlands.

  • Waar kan ik de BHV cursus volgen?

   De BHV cursus bestaat uit 2 onderdelen: theorie en praktijk. De online training volgt u via het internet. Het gemak is dat u overal waar u internet heeft de training kunt volgen. U hoeft niet te reizen naar een aparte leslocatie. Thuis in de studiekamer of op kantoor kunt u zich voorbereiden op het examen of praktijkdag. Dit gemak helpt u om de training in een prettige ambiance te doorlopen, waardoor u beter leert. Deze flexibiliteit ervaart u niet met een klassikale training. Daarnaast scheelt het u ook reiskosten en is de training goedkoper dan een klassikale training. Op deze wijze leren scheelt niet alleen aan kosten, maar is ook efficiënt en comfortabel. De training sluit u af met praktijkdag. De praktijkdag vindt plaats op een van de ruim 50 locaties in Nederland.

  • Hoe lang duurt de online cursus en de praktijkdag?

   De BHV training bestaat uit twee onderdelen, de online training en de praktijkdag. De gemiddelde studietijd is ca. 3 uur voor BHV Basis of ca. 1,5 uur voor BHV Herhaling. Vervolgens maakt u een onbepertk aantal oefentoetsen en daarna het online theorie examen. Vervolgens gaat u naar de praktijkdag op een van de locaties. De praktijkdag duurt voor BHV Basis 7,5 uur en voor BHV Herhaling 6,5 uur.

  • Krijg ik een boek bij de BHV training?

   Nee, er is geen boek bij de online training. Alles wat u moet weten,  komt in de online training aan de orde.

  • Wat zijn de kosten van de BHV training?

   De prijzen van al onze trainingen vindt u op de homepage en op de pagina Prijzen.

  • Waarom zou ik voor een online BHV cursus kiezen?

   De online training heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan de traditionele klassikale trainingsen en u bent geen reistijd en reiskosten kwijt. Daarnaast is de online training flexibel, u kunt leren waar en wanneer u maar wilt zolang u maar een internetverbinding tot uw beschikking heeft. Verder bepaalt u zelf het leertempo. Al met al bespaart u met een online training kosten en tijd. Met de online training leert u op een leuke interactieve manier.

  • Wat is het verschil tussen een online en klassikale BHV cursus?

   De online BHV cursus geeft u meer flexibiliteit, betere educatie en lagere kosten. Bij een online BHV opleiding bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen. Mede door de flexibiliteit van de interactieve leermodules van de online cursus is het aantal geslaagde cursisten enorm hoog bij BHVdirect. De online opleiding rekent af met overbodige leraren en oude leslokalen. U hoeft niet meer te reizen om BHV theorie te leren. Al deze voordelen zorgen dat u minder kosten heeft en toch de beste BHV opleiding kan volgen.

  • Is een online BHV cursus beter dan een zelfstudie boek?

   De online BHV training van BHVdirect is de beste training ter voorbereiding op het BHV theorie examen en de BHV praktijkdag. De training traint u op de laatste BHV eindtermen en u leert via interactieve modules in een vertrouwde omgeving. Uit de enorm hoge slagingspercentages na het volgen van onze online BHV training is gebleken dat het studeren via de training effectiever is dan een zelfstudie met een boek. We adviseren u dan ook om een online BHV training te volgen ter voorbereiding op het BHV theorie- en praktijkexamen

  • Kan de BHV cursus incompany worden aangeboden?

   Ja. Vanaf 10 personen is het mogelijk om een BHV training op uw locatie te organiseren. De BHV incompany training bestaat uit 2 onderdelen: een theoriedeel en de praktijkdag op uw locatie. De praktijkdag kan bij u plaatsvinden als uw locatie aan enkele specifieke eisen voldoet. Het voordeel van een BHV praktijkdag op uw locatie is dat de cursisten in een vertrouwde omgeving de praktijk oefenen en niet hoeven te reizen. Interesse? Neem dan contact op met onze Customer Support 070 3229090 of customersupport@plusport.com. Wij sturen u graag een offerte. Hoe werkt het? BHVdirect organiseert BHV incompany training op dezelfde manier als bij de standaard open inschrijving. U bepaalt het ervaringsniveau van uw medewerkers en u kiest vervolgens of zij een BHV Basis training of BHV Herhaling training moeten volgen. Voorts bepaalt u de datum van de praktijkdag. U ontvangt van ons een offerte. Na acceptatie van de offerte krijgen uw medewerkers toegang tot de e-learning en een uitnodiging voor de praktijkdag met bijbehorende spelregels. Theorie: De theorie volgen de cursisten via internet voorafgaand aan de praktijkdag op uw locatie. Met de online training doorlopen uw medewerkers op een leuke, interactieve en uiterst effectieve manier doorlopen de lesstof waar en wanneer het hen, of u als werkgever, het beste uitkomt. De online training is 24 uur per dag beschikbaar. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een onbeperkt aantal oefentoetsen en 2 pogingen voor het online theorie examen. In een gemiddelde studietijd van 3-4 uur  leren uw medewerkers alles wat zij over bedrijfshulpverlening moeten weten. De online training wordt afgesloten met het online theorie examen. Iedere cursist dient te slagen voor het onlien theorie examen. Na postieve afronding van het theorie examen krijgt de cursist toegang tot het digitale Bewijs van Deelname dat als toegangsbewijs voor de praktijkdag dient. Na het afronden van de online training zijn uw medewerkers goed voorbereid voor de praktijkdag. Praktijk: Het praktijkdeel vindt vervolgens plaats op uw locatie. De praktijkdag begint met een korte theorietoets en veel praktijkoefeningen met onder andere levensreddende handelingen, brandjes blussen en ontruiming technieken. Onze ervaren, gecertificeerde instructeurs werken altijd in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Aan het einde van de praktijkdag horen uw cursisten of zij competent zijn bevonden. Binnen 4 dagen na de praktijkdag ontvangen u en uw cursisten de uitslag per e-mail. Binnen 2 weken na de uitslag ontvangen de geslaagde cursisten het persoonlijke BHV certificaat. Het BHV certificaat is 1 jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is belangrijk dat BHV- ers regelmatig de diverse handelingen oefenen.

  • Is deze BHV cursus NIBHV erkend?

   De training is niet NIBHV erkend en dat hoeft ook niet. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat anders cursisten voor het certificaat €25 extra moeten betalen, terwijl een NIBHV erkenning naar onze mening geen enkele waarde heeft. Er bestaat in Nederland nl. geen officieel examen. Volgens de Arbowet moet de organisatie BHV’ers aanstellen en bewijzen dat zij voldoende zijn geïnstrueerd. Dat kan met de digitale training in combinatie met de praktijkdag. Onze training wordt in samenwerking met de grote professionele BHV opleiders verzorgd. Chubb Fire & Security, BHV.NL en Trigion zijn onze partners voor praktijkdagen. U bent verzekerd van een goed product.

  • Ik heb al een EHBO diploma. Krijg ik een vrijstelling?

   Nee, dit is helaas niet mogelijk.

   

  Vragen over het examen

  • Welke BHV examens zijn er?

   De online BHV training heeft een online theorie examen. Dit examen bestaat uit 2 deelexamens t.w. EHBO en Brand. U dient geslaagd te zijn voor het online theorie examen. U krijgt dan toegang tot het digitale Bewijs van Deelname dat uw toegangsbewijs is voor de praktijkdag.

  • In welke talen kan het BHV examen worden gemaakt?

   Het online theorie examen is in het Nederlands.

  • Waar kan ik het BHV examen doen?

   De online BHV training heeft een online theorie examen. U hoeft dus niet de deur uit. De praktijkdag vindt plaats op een van de ruim 50 locaties in Nederland.

  • Wanneer kan ik het BHV examen doen?

   De online BHV training heeft een online theorie examen. U hoeft dus niet de deur uit. De praktijkdag vindt plaats op een van de ruim 50 locaties in Nederland. U kunt zelf eenvoudig nagaan of er nog een praktijkdag plek vrij is. In het inschrijfformulier kunt u deze informatie ophalen door eerst een maand te selecteren en vervolgens een plaats te kiezen. U ziet dan onmiddellijk welke praktijkdag locaties en -data beschikbaar zijn.

  • Waar vind ik de BHV examen kalender?

   Het online theorie examen maakt u thuis of op een andere plek waar u internet heeft.

  • Hoe laat zijn de BHV examens?

   Het online theorie examen maakt u op een tijdstip dat u het beste schikt. Wij adviseren u wel het online theorie examen minimaal 2 werkdagen voor uw praktijkdag te maken, zodat u tijdig toegang verkrijgt tot het Bewijs van deelname dat u dient mee te nemen naar de praktijkdag.

  • Hoe lang duurt het BHV online theorie examen?

   Voor het online theorie examen heeft u maximaal 50 minuten.

  • Uit hoeveel vragen bestaat het online BHV theorie examen?

   Het BHV theorie-examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

  • Wanneer ben ik geslaagd voor het online theorie examen?

   Van de 30 vragen, dient u tenminste 21 vragen goed te beantwoorden om te slagen.

  • Hoeveel tijd heb ik voor het online theorie- examen?

   U heeft 50 minuten de tijd voor het online theorie- examen.

  • Wanneer hoor ik of ik voor het online theorie- examen geslaagd ben?

   Zodra u het online theorie examen heeft gemaakt, krijgt u terugkoppeling of u geslaagd bent. Indien u geslaagd bent, krijgt u toegang tot het Bewijs van deelname. Dit bewijs dient u te printen, mee te nemen naar de praktijkdag en te overhandigen aan de instructeur.

  • Is een mondeling BHV theorie-examen mogelijk?

   Het BHV theorie-examen kan niet mondeling afgenomen worden. Het examen is altijd online.

  • Wat is de beste voorbereiding op het BHV theorie- examen?

   De beste voorbereiding is het doorlopen van de leermodules en vervolgens enkele oefentoetsen te maken.

   

  Vragen over de inschrijving

  • Wat zijn de bedrijfsgegevens van BHVdirect?

   BHVdirect is een label van PlusPort B.V. Onderstaand vindt u alle gegevens: PlusPort B.V. Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, 5de verdieping t +31(0)85 0719 500, e customersupport@plusport.com, Rabobank 14.50.77.284, IBAN nummer NL51RABO0145077284, BIC/SWIFT code RABONL2, KvK 's-Gravenhage 27173407, BTW nummer NL812855188B01

  • Zijn de vermelde BHV prijzen inclusief of exclusief BTW?

   De prijzen op BHVdirect zijn allemaal exclusief BTW.

  • Hoe werkt digitaal betalen met i-Deal of PayPal?

   Op onze website kunt u de kosten van de BHV cursus en/of examen digitaal betalen. Digitaal betalen is erg gemakkelijk. U selecteert in het inschrijfformulier de cursus die u wilt volgen en kiest voor één van de digitale betaalmogelijkheden. Nadat u op inschrijven heeft geklikt, komt u automatisch in het betaalsysteem. Als u de instructies stap voor stap heeft doorlopen wordt de inschrijving verwerkt. Uw inschrijving wordt door deze betalingsmogelijkheden sneller verwerkt waardoor u het BHV examen vlug kunt maken. Binnen twee weken na het examenmoment kunt u het BHV certificaat en de BHV pas in handen hebben.

  • Hoe kan ik betalen bij BHVdirect?

   U kunt digitaal of via een factuur betalen. De digitale betalingsmogelijkheden gaan middels i-Deal, PayPal of via creditcard (MasterCard en Visa). Dit gaat erg gemakkelijk en snel. Nadat uw betaling door middel van internetbankieren ontvangen is, ontvangt u altijd nog een officiële factuur. Wilt u toch liever pas na ontvangst van een factuur betalen? Dat is geen probleem. U ontvangt de factuur binnen een week thuis. U kunt dan het openstaande bedrag overboeken naar BHVdirect. We stellen het op prijs als u voor de digitale betalingsmogelijkheden kiest. Het verwerkingsproces gaat sneller waardoor u sneller geholpen wordt. U kunt dan vlot het BHV certificaat en de BHV pas halen.

  • Hoe schrijf ik mij in voor BHV?

   Inschrijven gaat gemakkelijk en snel bij BHVdirect.  Start het inschrijfproces door op de knop "direct inschrijven" of hier te klikken.

   

  Vragen over de BHV praktijkdag

  • Hoe lang duurt de praktijkdag?

   BHV Basis is van 08:30- 16:00 uur. BHV Herhaling is van 08:30- 15:00 uur

  • Wat leert men tijdens de BHV praktijkdag?

   U begint de praktijkdag met een korte theorietoets. Uw kennis van de online training komt dan goed van pas. Vervolgens gaat u oefenen. De docent leert u tijdens deze training op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Uitgebreidere informatie vindt u onder de tab BHV Basis en BHV Herhaling.

  • Wat is de beste voorbereiding op de BHV praktijkdag?

   U kunt uzelf goed voorbereiden op de BHV praktijkdag door de online BHV cursus van BHVdirect te volgen. Vergeleken met een zelfstudie met een boek of een klassikale opleiding is een online BHV cursus effectiever. Dit is gebleken uit de hoge slagingspercentages na het volgen van onze online BHV opleiding. Tijdens de cursus leert u via interactieve leermodules en kunt u onbeperkt BHV kennistoetsen en BHV proefexamens maken. Na de online theoriecursus heeft u de beste voorbereiding gehad en bent u klaar om naar de praktijkdag te gaan

  • Wanneer kan ik een BHV praktijkdagen volgen?

   U kunt van maandag t/m vrijdag een BHV praktijkdag bijwonen. Wilt u exact weten wanneer u de BHV praktijkdag kunt bijwonen?  Vul dan het inschrijfformulier in, kies de maand waarin u een praktijkdag wilt volgen en u krijgt de lijst met de beschikbare data. Wilt u met spoed een BHV praktijkdag bijwonen?  Neem dan contact op met onze Customer Support!

  • Kan ik mij aanmelden voor een praktijkdag op korte termijn?

   Wilt u snel uw BHV certificaat? Dat is mogelijk bij BHVdirect. Start direct het inschrijfproces op de website. Schrijf u in, kies de training, kies de maand waarin u de praktijkdag wilt volgen en u krijgt direct een overzicht wanneer nog plek is en kies de locatie en datum die u het beste uitkomt. Als u binnen 2 weken de praktijkdag wilt volgen, is het belangrijk dat u via i-Deal of Paypal betaald. Wij kunnen uw inschrijving dan direct verwerken.

  • Welke voorschriften gelden voor de BHV praktijkdag?

   U dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) EN uw Bewijs van deelname bij u te hebben. Verder dient u minimaal 15 minuten voor de start van de praktijkdag aanwezig te zijn. Bij bevestiging van uw praktijkdag ontvangt u de praktijkdagvoorwaarden. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden voordat u naar de praktijkdag gaat zorgvuldig leest! Belangrijk: als u geen identiteitsbewijs bij u heeft, wordt u niet tot de praktijkdag toegelaten.

  • Wat is het adres van de BHV praktijkdag locaties?

   Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. In deze bevestiging staat het adres van de gekozen praktijklocatie. Acht dagen voor uw examen ontvangt u per e-mail een herinnering. In deze herinnering staat nogmaals het adres van de praktijkdag aangegeven. De BHV praktijkdag locaties zijn gemakkelijk te vinden en goed bereikbaar met de auto of met het openbaar vervoer.

  • Zijn de instructeurs NIBHV gecertificeerd?

   Uiteraard en zij hebben een enorme ervaring in het lesgeven.

  • Wanneer hoor ik of ik voor de praktijkdag geslaagd ben?

   Aan het einde van de praktijkdag wordt bekend gemaakt of u bent geslaagd. U bent geslaagd voor de BHV opleiding als u voor het online theorie examen bent geslaagd, op de praktijkdag 100% aanwezig bent geweest, actief hebt deelgenomen aan de praktijkoefeningen en de docent u competent heeft verklaard. Na de praktijkdag ontvangt u nog een e-mail met de definitieve uitslag.

  • Kan de BHV praktijkdag InCompany afgelegd worden?

   Onderdeel van de online BHV training is het online theorie examen. Dit examen wordt door de cursisten op een door hen zelf gewenste tijd gemaakt. De BHV praktijkdag kan wel incompany worden gegeven. Meer informatie staat op BHV Incompany.

   

  Vragen over annuleren

  • Kan ik mijn plaats voor de BHV praktijkdag ruilen met iemand anders?

   Ja, dat kan kosteloos. U kunt een collega voor u in de plaats laten gaan door een email te sturen naar customersupport@plusport.com onder vermelding van de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres van uw collega. Als u geen plaatsvervanger kunt sturen dan kunt u uw praktijkdag verplaatsen: Tot en met 11 werkdagen voor de praktijkdag: geen kosten. Van 10 tot en met 6 werkdagen voor de praktijkdag: €37,50 excl. BTW. Van 5 tot en met 1 werkdagen voor de praktijkdag: €55,00 excl. BTW. Een verplaatsing dient u altijd schriftelijk te doen door een e-mail te sturen naar customersupport@plusport.com. De volgende annuleringsregeling is van toepassing: Tot en met 11 werkdagen voor de praktijkdag: geen kosten. Van 10 tot en met 6 werkdagen voor de praktijkdag: 50%. 5 werkdagen of korter voor de praktijkdag: 100%.

  • Ik kan niet naar de BHV praktijkdag. Hoe nu verder?

   U kunt een collega voor u in de plaats laten gaan door een email te sturen naar customersupport@plusport.com onder vermelding van de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres van uw collega. Als u geen plaatsvervanger kunt sturen, dan kunt u uw datum verplaatsen of de praktijkdag annuleren, hierbij gelden de volgende voorwaarden: Tot en met 11 werkdagen voor de praktijkdag: geen kosten Van 10 tot en met 6 werkdagen voor de praktijkdag: annulering 50% kosten, verschuiving EUR 37,50 5 werkdagen of minder voor de praktijkdag: annulering 100% kosten, verschuiving EUR 55,00

  • Ik ben genoodzaakt mijn BHV praktijkdag te annuleren

   Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden door een e-mail te sturen naar customersupport@plusport.com onder vermelding van de volledige naam, geboortenaam en geboorteplaats. U ontvangt van ons een bevestiging van de annulering. De volgende annuleringsregeling is van toepassing : Tot en met 11 werkdagen voor de praktijkdag: geen kosten Van 10 tot en met 6 werkdagen voor de praktijkdag: annulering 50% kosten, verschuiving EUR 37,50 5 werkdagen of minder voor de praktijkdag: annulering 100% kosten, verschuiving EUR 55,00